Запобігання корупції

Кваченко Світлана Володимирівна

  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Первомайському медичному коледжі (наказ № 48 адм від 01.09.2017р.)
  тел.: 097-71-46-439
  e-mail: [email protected]

Затверджено                                                                                   Наказ від 2 жовтня 2017року
№ 77 адм.

Положення
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
комунального вищого навчального закладу
«Первомайський медичний коледж»

 1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважена особа) визначається у порядку, оприділеному законодавством, за рішенням директора коледжу.
 2. Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції комунального вищого навчального закладу «Первомайський медичний коледж» (далі – Положення) укладене відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»
 3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією України «Законами України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.
 4. Уповноважена особа підзвітна директору коледжу та підконтрольна керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.
 5. Основними завданнями Уповноваженої особи є:

а)  підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;

б)  надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог  антикорупційного законодавства;

в)  проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

г)  здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

д)  здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 1. Уповноважена особа здійснює наступну роботу:

а)  розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням;

б)  виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб коледжу, вносить пропозиції керівнику щодо усунення таких ризиків;

в)  контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

г)  у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами коледжу, інформує в установленому порядку про такі факти директора коледжу;

д)  веде облік працівників коледжу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

е)  розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників коледжу до вчинення корупційних правопорушень.

 1. Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов`язків що не належать до її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.
 2. Уповноважена особа має право:

а) отримувати від інших структурних підрозділів коледжу інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законодавством порядку інформацію з обмеженим доступом.

б) отримувати від працівників коледжу усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірки);

в) ініціювати перед директором  коледжу питання щодо надсилання запитів до державних органів,  органів  місцевого самоврядування, підприємств , установ та організацій незалежно від форми власності, з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноважену особу завдань;

 г) Уповноважена особа під час проведення службового розслідування має право на безперешкодний доступ до приміщень, документів, матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 1. Директор коледжу сприяє створенню умов для виконання на належному рівні завдань, покладених на Уповноважену особу.

Розглянуто і схвалено загальними зборами трудового колективу
Протокол №6  від 2.10. 2017р.

Затверджено
Наказ № 43 адм від 30. 08.2019 року

План
заходів Первомайського медичного коледжу
щодо запобігання та виявлення корупції
 на 2019-2020 навчальний рік.

 Виконувати вимоги Закону України «Про запобігання корупції».


Адміністрація,
співробітники,
постійно

 1. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Уникати прийняттю на роботу осіб, у яких у зв’язку з призначенням, виникатиме конфлікт інтересів.

Адміністрація,
постійно.

 1. Вживати заходи щодо виявлення та недопущення службових зловживань і корупційних правопорушень.

Адміністрація,
постійно.

 1. Забезпечити контроль за щорічним поданням посадовою особою декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Відповідальна особа по
запобіганню та виявленню корупції,
лютий – березень.

 1. Забезпечити оприлюднення та своєчасне оновлення інформації про діяльність коледжу та отримання адміністративних послуг на офіційному веб – сайті навчального закладу

Адміністрація,
бухгалтерія,
постійно.

 1. Дотримуватися вимог законодавства при проведенні закупівель робіт, послуг, обладнання та інших товарів за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету з використанням системи «Prosoro».

Тендерна комісія
постійно.

 1. Забезпечити відкритість, прозорість, неухильне дотримання вимог законодавства та нормативно-правових документів щодо проведення вступної кампанії.

Приймальна комісія
липень-серпень 2020р.

 1. Здійснювати постійний контроль за проведенням семестрових іспитів та диференційованих заліків, об’єктивністю виставлення семестрових оцінок.

Навчальна частина
грудень-січень,
травень-червень.

 1. Брати участь у проведенні тематичних навчань щодо запобігання корупції.

Відповідальна особа по
запобіганню та виявленню корупції,
постійно.

 1. Звіт про виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції заслуховувати щорічно на засіданнях адміністративної та педагогічної рад.

Адміністрація
січень, червень
поточного року.