Правила та порядок надання стипендії

ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій у Первомайському медичному фаховому коледжі на 2022-2023 навчальний рік

 Загальні питання

1. Дія Правил призначення і виплати стипендій у Первомайському медичному фаховому коледжі (далі Правила) поширюється на студентів, які навчаються у Первомайському медичному фаховому коледжі за державним(регіональним) замовленням за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

3. Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним (регіональним) замовленням в межах коледжу або з інших навчальних закладів відповідного профілю, призначення і виплата стипендій здійснюється:

– академічної – з місяця, що настає за датою переведення(поновлення) особи на навчання відповідно до наказу директора коледжу;

– соціальної – за процедурою та у строки, визначені цим Правилами.

4. Студентам призначаються такі стипендії:

академічні – за результатами семестрового контролю;

соціальні – на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян.

5. Правила призначення стипендій у Первомайському медичному фаховому коледжі розробляються відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1050), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам(курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. N 1045, постанови Кабінету Міністрів України від    4 жовтня 2017 р. N 740  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, постанови Кабінету Міністрів України від    28 грудня 2016 р. N 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах», постанови Кабінету Міністрів України від

8 листопаду 2017 року №918 затверджуються педагогічною радою за погодженням з органами студентського самоврядування та студентською профспілковою організацією, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом директора коледжу утворюється стипендіальна комісія.

До складу стипендіальної комісії входять директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, бухгалтер, завідувачі ми, представники студентського парламенту та профспілкового комітету студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії студентський парламент та студентський профспілковий комітет повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно – правовими актами, що визначають права та обов’язки студентів, Статутом Первомайського медичного фаховому коледжу та цими Правилами.

За поданням стипендіальної комісії директор навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та цим Правилам.

6. Стипендії виплачуються раз на місяць.

Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цих Правилах .

У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

Студентам, які відповідно до наказу директора навчального закладу поновлені на навчання за державним (регіональним) замовленням, у разі наявності у них права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цими Правилами.

7. У разі коли студент навчального закладу має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування.

Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цими Правилами.

8. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам коледжу, які навчаються за державним (регіональним) замовленням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється коледжем та затверджується його педагогічною радою.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

9. Студентам, які навчалися за державним(регіональним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу директора навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисі коледжі, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної академічної стипендії.

Студентам з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.

10. Особи, які згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі – 150 гривень.

Академічні стипендії

1. Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно – правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні.

Розмір академічних стипендій студентам визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

2. Первомайський медичний фаховий коледж у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначає академічні стипендії студентам згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, прямих вимірів навчальних досягнень студентів з кожного навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти, які навчаються на відповідному курсі.

Рейтинг студентів, які навчаються на відповідному курсі, оприлюднюється на офіційному веб – сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії. Рішенням директора навчального закладу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особі призначена академічна стипендія, здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється, відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

Порядок формування рейтингу у Первомайському медичному фаховому коледжі визначається цими Правилами, затвердженими педагогічною радою за погодженням з органами студентського самоврядування та студентською профспілковою організацією.

При цьому повинні бути дотримані такі обов’язкові вимоги:

–  затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

–  рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу.

Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним курсом на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для студентів, які навчаються на одному курсі.

Навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах (оцінках), які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, визначеними коледжем.

До рейтингу не включаються особи, які:

– протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь – якого навчального предмета (дисципліни) отримали незадовільну оцінку. Рішенням директора навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (спеціалізацією). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість не ліквідована, студент підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням;

– станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;

– під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;

– до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь – якого навчального предмета (дисципліни).

Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених коледжем у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 35 до 40) фактичної кількості студентів, які навчаються за державним замовленням на певному курсі станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів .

Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

3. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

– студентам, які в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 2 цих Правил, згідно з рейтингом займають вищі позиції;

– студентам першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів, визначеного відповідно до абзацу чотирнадцятого пункту 2 цих Правил.

4. Розмір академічної стипендії, призначеної згідно з пунктом 3 цих Правил, збільшується на 45,5 відсотка у разі, коли за результатами навчання студенти, коледжу відповідно до рішення стипендіальної комісії займають найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні.

Соціальні стипендії

          Призначаються згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого №740  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, які навчаються за денною формою за державним замовленням (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі — структурні підрозділи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі — органи соціального захисту населення).

4. Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» та статтею 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, які стали студентами (курсантами) протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

9) осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей відповідно до постанови Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV;

10) дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю I-III групи;

11) студентів (курсантів) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.;

Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором, крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа, а також студентам (курсантам), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, яким одночасно виплачується академічна та соціальна стипендії відповідно до законодавства.

Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).

Діти, які отримували соціальні стипендії відповідно до підпунктів 5 – 8 цього пункту, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення навчального закладу за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти), але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

У разі продовження навчання за іншим освітньо-кваліфікаційним  рівнем (рівнем вищої освіти) у цьому або іншому навчальному закладі, поновлення на навчання за державним замовленням після наданої у встановленому порядку перерви у навчанні, академічної відпустки або переведення студента (курсанта) до іншого навчального закладу для продовження навчання за тим же освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) питання призначення соціальної стипендії вирішується на умовах, визначених цим Порядком.

5. Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до коледжу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.

Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи:

особи, зазначені у підпункті 1 пункту 4:

– копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

– копію свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 4, – копію відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, або копію довідки встановленого зразка, виданої неповнолітній дитині померлого громадянина, віднесеного до категорії 1, 2 або 3 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 4:

– довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

– акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за      формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

– копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 4:

–      копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 4:

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

– копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 4:

– копію свідоцтва про смерть батька (матері);

– копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

– довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 4, — копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

особи, зазначені у підпункті 9 пункту 4, – копію розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;

особи, зазначені у підпункті 10 пункту 4, – копію медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 11 пункту 4, – довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”

6. Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу або його структурного підрозділу, приймає документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, формує на кожного студента (курсанта), який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи в десятиденний строк з дня звернення студента (курсанта) передається до органу соціального захисту населення за місцезнаходженням відповідного вищого навчального закладу або його структурного підрозділу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк вносить відомості про студента (курсанта), який має право на отримання соціальної стипендії, що містяться в особовій справі, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

7. Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця .

Розміри соціальної стипендії, зазначені у цьому пункті, зменшуються на:

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – 20 відсотків;

Соціальна стипендія Верховної Ради України виплачується в розмірі, встановленому постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.”, додатково до академічної або соціальної стипендій, призначеної вищим навчальним закладом.

Соціальна стипендія призначається з місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю або (якщо в останньому семестрі відповідно до навчального плану за певною спеціальністю (певним напрямом підготовки) семестровий контроль не передбачено) до закінчення навчання.

Якщо строк закінчення навчання студента (курсанта), який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або якщо він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

Особам, які належать до категорій, визначених підпунктами 1, 5 – 8 пункту 4, у місяці виповнення їм 23 років соціальна стипендія виплачується за повний місяць.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту (курсанту) виплачується стипендія у призначеному розмірі.

Студентам (курсантам), які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, розмір соціальної стипендії, призначений відповідно до цього Порядку, збільшується на 20 відсотків.

8. Вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ до 5 числа кожного місяця подає до органів соціального захисту населення за місцезнаходженням вищого навчального закладу або його структурного підрозділу на паперових та електронних носіях (з 1 січня 2018 р. – з накладенням електронного цифрового підпису) списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію (разом із сумою індексації), за формою згідно з додатком.

9. Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця проводять звіряння даних, внесених до списків студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента (курсанта), не включає його до заявки на виплату  соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи    соціальних стипендій на поточний місяць, про що в п’ятиденний строк інформують вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад або його структурний підрозділ, що має статус юридичної особи, включає осіб, щодо яких виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць з урахуванням місяців невиплати соціальної стипендії.

10. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформація про яких пройшла звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У заявках зазначається кількість студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, та загальна сума такої виплати.

Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

11. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 10 цього Порядку заявок щодо потреби в коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки відповідних вищих навчальних закладів або їх структурних підрозділів.

Для виплати соціальних стипендій вищі навчальні заклади або їх структурні підрозділи відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 “Інші рахунки клієнтів Казначейства України” небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів.

Вищі навчальні заклади або їх структурні підрозділи, що мають статус юридичної особи протягом двох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачують соціальну стипендію студентам (курсантам).

Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається вищими навчальними закладами до територіальних підрозділів ДФС.

12. Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має право перевіряти вищий навчальний заклад щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної стипендії студентам (курсантам).

13. На керівника вищого навчального закладу або їх структурного підрозділу, що мають статус юридичної особи покладається обов’язок щодо:

контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;

здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій.

14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

“Додаток
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. N 740)

_____________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу або його структурного
_____________________________________________________
підрозділу із зазначенням рівня акредитації, адреса закладу або підрозділу)
МФО ________, код згідно з ЄДРПОУ ____________________
Розрахунковий рахунок _________________________________

СПИСОК студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію

* 0 – студент постійно проживає на території населеного пункту або навчається у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського;

1 – студент індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним триразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

2 – студент індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, який навчається за програмою підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечується безоплатним одноразовим харчуванням (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

3 – курсант невійськового вищого навчального закладу, який перебуває на державному утриманні (крім студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків).”.

ПОРЯДОК

ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ

Первомайського медичного фахового коледжу

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ СТИПЕНДІЙ

 І. Загальні положення

1.Порядок формування рейтингу успішності (далі рейтинг)студентів в Первомайському медичному фаховому коледжі для призначення академічних стипендій (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) (далі – Порядок КМУ).

2. Формування академічного рейтингу здійснює комісія у складі: директор коледжу, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання, представник фінансового підрозділу, завідуючі ми, представники органів студентського самоврядування та профспілкового комітету студентів.

3. Цей Порядок не стосується осіб:

які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

4. Первомайський медичний фаховий коледж має право відступити від Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових вищих навчальних закладів для призначення академічних стипендій, за умови дотримання положень Закону України «Про вищу освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України.

 

ІІ. Стипендіальний фонд

1. Первомайський медичний фаховий коледж щомісячно розраховує стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів з урахуванням:

розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

видатків на виплату академічних стипендій, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

затвердженого директором навчального закладу реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру, та їх успішності;

реєстру осіб, які відповідно до рішення директора навчального закладу протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2. Місячний обсяг стипендіального фонду навчального закладу повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

встановленому ліміту стипендіатів;

за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом; а також, перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості після припинення тимчасової непрацездатності.

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів навчального закладу розраховується щомісячно з урахуванням:

видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку;

раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам :

раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів ;

перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці, належать:

сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю або закінчення навчання включно, або на поточний місяць.

ІІІ. Ліміт стипендіатів

1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів, які навчаються за державним замовленням на певному курсі, і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

загальний ліміт стипендіатів – однаковий для всіх, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового бала, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового бала (може встановлюватись різний для, курсів та спеціальностей);

ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до навчального закладу.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою навчального закладу перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня по переднього навчального року.

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках у діапазоні від 40 до 45 фактичної кількості студентів, які навчаються за державним замовленням на певному курсі станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних, курсів. З урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених у коледжі у встановленому порядку.

3. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різної спеціалізації, якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

4. Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) визначається стипендіальною комісією на певному курсі шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів, які навчаються за державним замовленням на певному курсі станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

5. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

6. З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії коледжу строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

7. Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних курсів не передбачається надалі проведення семестрового контролю.

ІV. Рейтинг успішності

1. Порядок формування рейтингу у Первомайському медичному фаховому коледжі включається до Правил призначення стипендій і виплати стипендій у коледжі відповідно до Порядку КМУ.

2. Рейтинг студентів першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на навчання.

3. Рейтинги студентів для призначення академічних стипендій на наступні навчальні семестри, складаються за результатами останнього семестрового контролю за кожним курсом  на підставі підсумкових оцінок з усіх дисциплін (навчальних предметів), захисту з практики з урахуванням участі у науковій діяльності, громадській діяльності, спортивній та культурно-масовій діяльності. Перелік показників оцінювання навчальних досягнень включає всі екзаменаційні оцінки з обов’язкових дисциплін (предметів), оцінки за диференційовані заліки, семестрові оцінки, захисти практик.

З дисциплін загальноосвітньої підготовки показниками оцінювання навчальних досягнень є: семестрові та результати державної підсумкової атестації.

4. До рейтингу включаються всі студенти, які навчаються на певному курсі в межах, крім осіб, які:

– протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої дисципліни (навчального предмета), звіту з практики,у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

– до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якої дисципліни (навчального предмету), практики.

5. У рейтингу студенти впорядковуються за незростанням рейтингового балу.

У разі важливості розташування у рейтингу для призначення стипендій вища позиція надається особі з більшим значенням складової за навчальні досягнення.

Рейтинг успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами першого семестрового контролю 2017-2018 навчального року формується за середнім балом семестрового контролю.

6. Складова успішності становить 90% рейтингового бала. Складова участі у науково-пошуковій діяльності, громадському житті та спортивній діяльності становить 10% рейтингового бала, а саме:

– за чотирибальною шкалою:

максимальний бал – 0,5

мінімальний бал – 0,1

– за дванадцятибальною шкалою:

максимальний бал – 1,2

мінімальний бал – 0,24

6.1. Науково-пошукова діяльність:

– за участь у міських, обласних, науково-дослідницьких конференціях –

0,2 (0,24) бали;

– за призове місце у обласних конкурсах(олімпіадах), конференціях –

0,3 (0,72) бали;

– за призове місце у Всеукраїнських конкурсах(олімпіадах), конференціях – 0,5(1,2) балів.

6.2. Громадська діяльність:

–    за сумлінне виконання обов’язків старости академічної групи – 0,1(0,24) бал;

–    за сумлінне виконання обов’язків члена студентського парламенту або студентського профкому – 0,1(0,24) бал;

–    участь у міських культурно-масових заходах – 0,1 (0,24) бал;

–    участь у обласних культурно-масових заходах – 0,2 (0,48)бали;

–    участь у Всеукраїнських культурно-масових заходах – 0,4 (0,96)бали;

–    активну участь у профорієнтаційній роботі – 0,2 (0,48) бали.

6.3. Спортивна діяльність:

–    участь у міських та районних спортивних змаганнях – 0,1 (0,24)бал;

–    участь у обласних спортивних змаганнях – 0,2 (0,48) бали;

–    за перемогу у міських та районних змаганнях – 0, 2(0,48) бали;

–    за перемогу у обласних змаганнях – 0, 3 (0,72) бали.

7. При рівній кількості балів вище місце в рейтингу займає:

7.1. Студент, що не має балів середнього рівня знань за 12-ти бальною системою оцінювання та задовільних оцінок за 4-ти бальною системою оцінювання;

7.2. Студент з меншою кількістю балів середнього рівня знань за 12-ти бальною системою оцінювання та задовільних оцінок за 4-ти бальною системою оцінювання;

7.3. Студент, що має вищу суму балів з семестрових екзаменів;

7.4. Студент, що має більшу кількість відмінних оцінок з наступних предметів:

– І курс – предмети, що виносяться на державну підсумкову атестацію

(українська мова, математика, історія України, біологія, іноземна мова);

– І курс спеціалізація Акушерська справа – анатомія, фармакологія, загальний догляд, акушерство;

– ІІ курс спеціалізація Сестринська справа – українська мова, історія україни, біологія, математика;

– ІІ курс спеціалізація Лікувальна справа – українська мова, історія україни, біологія, математика;

– ІІ курс спеціалізація Акушерська справа – акушерство, гінекологія, внутрішня медицина, педіатрія, хірургія;

– ІІІ курс спеціалізація Сестринська справа – медсестринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії, акушерстві;

– ІІІ курс спеціалізація Лікувальна справа – внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, інфектологія;

– ІІІ курс спеціалізація Акушерська справа – акушерство, гінекологія, внутрішня медицина, педіатрія;

– ІV курс спеціалізація Сестринська справа – медсестринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії;

– ІV курс спеціалізація Лікувальна справа – внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія.

7.5. Студент, що має вищу суму балів з наступних предметів:

– І курс – предмети, що виносяться на державну підсумкову атестацію

(українська мова, математика, історія України, біологія, іноземна мова);

– І курс спеціалізація Акушерська справа – анатомія, фармакологія, загальний догляд, акушерство;

– ІІ курс спеціалізація Сестринська справа –  українська мова, історія україни, біологія, математика;

– ІІ курс спеціалізація Лікувальна справа –  українська мова, історія україни, біологія, математика;

– ІІ курс спеціалізація Акушерська справа – акушерство, гінекологія, внутрішня медицина, педіатрія, хірургія;

– ІІІ курс спеціалізація Сестринська справа – медсестринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії, акушерстві;

– ІІІ курс спеціалізація Лікувальна справа – внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, інфектологія;

– ІІІ курс спеціалізація Акушерська справа – акушерство, гінекологія, внутрішня медицина, педіатрія;

– ІV курс спеціалізація Сестринська справа – медсестринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії;

– ІV курс спеціалізація Лікувальна справа – внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія.

8. Вище місце у рейтингу посідають студенти у послідовності визначеній пунктом 7 даного Порядку.

9. Рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу не пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження стипендіальною комісією.

10. Таблиця рейтингу студентів

РЕЙТИНГ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ____ КУРСУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ МЕДСЕСТРИНСТВО
ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СТИПЕНДІЙ

Зміни до «Порядку формування рейтингу студентів первомайського  медичного коледжу для призначення академічних стипендій»

Згідно з рішенням педагогічної ради протоколу №1 від 31.01.2022 розділ академічні стипендії абзац 4 викласти у наступній редакції:

–  рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу за окремими рейтиговими списками (на основі базової середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти).

При рівній кількості балів вище місце в рейтингу займає:

– студент, який вступав за спеціальними умовами;

– студент, який має вищий середній бал документу про освіту, що надається під час вступу